Obchodní podmínky

podnikatele

pana Bc. Ondřeje Adama

IČO: 021 12 370, DIČ: CZ8312050802

se sídlem Nesměň č. ev. 24, 281 44 Zásmuky

adresa pro doručování: Bc. Ondřej Adam, Chrášťany 65, 282 01 Český Brod

adresa elektronické pošty: info@himalife.cz

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Kolíně

(dále jen „prodávající“)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.himalife.cz a pro zřízení uživatelského účtu kupujícího

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti s prodejem zboží prostřednictvím internetového obchodu dostupného na adrese www.himalife.cz (dále jen „internetový obchod“), (dále jen „obchodní podmínky“).

1.2. Kupujícím je pro účely těchto obchodních podmínek spotřebitel, podnikatel nebo jiná osoba (dále jen „kupující“), není-li uvedeno výslovně jinak.

1.3. Předmětem vznikajícího smluvní vztahu je koupě zboží nabízeného prodávajícím prostřednictvím jeho internetového obchodu kupujícím. Na smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se uplatní ustanovení občanského zákoníku upravující uzavírání smluv distančním způsobem (§ 1820 a násl. občanského zákoníku). V případě, že je kupujícím spotřebitel, tedy fyzická osoba, která vystupuje při koupi zboží mimo svoji obchodní činnost, řídí se tyto obchodní podmínky závaznými ustanoveními o ochraně spotřebitele (§ 1810 a násl. občanského zákoníku). Ve vztahu ke spotřebiteli se vždy jedná o smlouvu uzavřenou adhezním způsobem, tedy způsobem, kdy prodávající určuje základní podmínky uzavírané smlouvy (§ 1798 a násl. občanského zákoníku), (dále jen „kupní smlouva“).

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.5. Prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek v průběhu doby měnit či doplňovat. Součástí kupní smlouvy jsou vždy ty obchodní podmínky, které jsou účinné ke dni uzavření kupní smlouvy a které byly v případě uzavření kupní smlouvy se spotřebitelem, spotřebiteli řádně zaslány spolu s kupní smlouvou.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET – SMLOUVA O REGISTRACI

2.1. Návštěvník webových stránek si může na webových stránkách www.himalife.cz vytvořit registrací uživatelský účet (dále jen „uživatel“ nebo také jako „kupující“). Vytvoření uživatelského účtu je dobrovolné. Uživatel může v rámci svého uživatelského účtu uzavírat kupní smlouvy ve zjednodušeném režimu, kdy nemusí při každé koupi zboží vyplňovat své osobní údaje, ale přihlašuje se pouze do svého uživatelského účtu, který osobní údaje v kupní smlouvě vyplňuje automaticky. Dále také umožňuje uživateli získávat výhody z bonusového či akčního programu prodávajícího.

2.2. Registrací uživatelského účtu uzavírá uživatel a prodávající smlouvu, na jejímž základě bude uživateli zpřístupněn jednodušší režim pro uzavírání kupních smluv a správu kupních smluv uživatele, bonusový či akční program prodávajícího v rámci jednotlivých období určených prodávajícím. Uzavřením smlouvy o registraci se uživatel a prodávající zavazují dodržovat dále uvedené podmínky. Smlouva o registraci se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva o registraci není úplatná.

2.3. Při registraci na webové stránce a při uzavírání každé kupní smlouvy je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, případně je překontrolovat. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou pro účely uzavření kupní smlouvy, správy kupní smlouvy a bonusové či akční programy prodávajícím považovány za správné, úplné a pravdivé.

2.4. Přístup uživatele k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.5. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet v případě, že uživatel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá a v případě, že uživatel opakovaně poruší své povinnosti z kupní smlouvy. Uživatel je oprávněn zrušit uživatelský účet bez uvedení důvodu. Zrušením uživatelského účtu smlouva o registraci zaniká.

2.7. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě. Uživatelský účet může být nedostupný zejména v případě nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Prodávající kupujícímu před uzavřením smlouvy sděluje, že:

3.1.1. náklady na prostředky komunikace na dálku jsou dány cenovými podmínkami operátora kupujícího (zejména cenami internetového připojení) a prodávající po kupujícím nepožaduje žádné další náklady na prostředky komunikace na dálku (pro předejití pochybnostem se nejedná o náklady na dopravu, či poštovní přepravu zboží)

3.1.2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím od prodávajícího

3.1.3. ceny zboží jsou v internetovém obchodu provozovaném prodávajícím uváděny včetně DPH, a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem

3.1.4. ceny zboží uvedené v internetovém obchodě nezahrnují náklady na úhradu kupní ceny a dodání zboží a tyto se liší podle zvolené metody úhrady kupní ceny a poskytovatele dopravy pro dodání zboží

3.1.5. v případě, že kupující je spotřebitelem, má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy více druhů zboží nebo je-li dodáváno po částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží

3.1.6. kupující jako spotřebitel je povinen odstoupení od kupní smlouvy zaslat na adresu sídla prodávajícího, případně na e-mailovou adresu prodávajícího

3.1.7. kupující jako spotřebitel nemůže odstoupit kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

3.1.8. v případě odstoupení kupujícího jako spotřebitele od kupní smlouvy ponese kupující jako spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a náklady na zvolený způsob platby za zboží, zejména náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

3.1.9. kupní smlouva, resp. příslušný daňový doklad, detaily objednávky či uplatněné reklamace budou uloženy v elektronickém archivu prodávajícího, přičemž uživatelé mají k těmto údajům přístup ve svém uživatelském účtu;

3.1.10. v případě, že kupující jako spotřebitel má stížnost, může ji uplatnit u prodávajícího na výše uvedených kontaktních údajích nebo je oprávněn se obrátit se stížností na orgán dohledu příslušný k mimosoudnímu řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v internetovém obchodu. Objednávkový formulář kupující vyplní tak, že:

4.1.1. vloží objednávané zboží do elektronického nákupního košíku internetového obchodu (určí jeho velikost, druh, bravu a množství)

4.1.2. zvolí způsob úhrady kupní ceny a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, kde se současně dozví všechny potřebné informace o nákladech spojených s dodáním a úhradou zboží,

4.1.3. a v případě, že nevyužívá možností uživatelského účtu (článek 2 těchto obchodních podmínek), uvede své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu pro doručením případně odlišné fakturační údaje, emailovou adresu a telefonní číslo) (dále jen jako „objednávka“).

4.2. Před závazným odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky zašle kupujícímu potvrzení objednávky na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce ke kontrole všech údajů v objednávce.

4.3. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (zvýšené množství zboží, výrazně vyšší kupní cena, vysoké předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení obsahu objednávky (například písemně či telefonicky).

4.4. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající odešle kupujícímu oznámení o schválení objednávky (akceptaci) kupujícího učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, nedohodnou-li se smluvní strany individuálně jinak.

4.5. Prodávající upozorňuje, že má právo odmítnout uzavřít kupní smlouvu s jakýmkoliv kupujícím.

5. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

5.1.1. v hotovosti, případně platební kartou, v provozovně prodávajícího na adrese Chrášťany 65, 282 01 Český Brod;

5.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

5.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2500491933/2010, vedený u FIO banky a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

5.1.4. bezhotovostně platební kartou online, prostřednictvím platební brány společnosti ComGate Payments, a.s.

5.1.5. online bankovním převodem prostřednictvím tzv. platebního tlačítka, v případě, že máte bankovní účet u jedené z bank, které tuto platbu umožňují.

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.

5.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku jsou kupní cena a náklady spojené s dodáním zboží splatné při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby jsou kupní cena a náklady spojené s dodáním zboží splatné do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.4. V případě bezhotovostní platby převodem z bankovního účtu je kupující povinen uhradit kupní cenu a náklady spojené s dodáním zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu a náklady spojené s dodáním zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.5. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny bezhotovostní platbou je kupující na prodlení s úhradou kupní ceny písemně upozorněn. V případě, že ani do 2 následujících pracovních dní není kupní cena kupujícím uhrazena a nedohodnou-li se strany jinak, má se za to, že kupující od kupní smlouvy odstoupil a objednávka je prodávajícím stornována.

5.6. Případné slevy z kupní ceny poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li výslovně uvedeno jinak.

5.7. Prodávající spolu s potvrzením o expedici zboží zašle kupujícímu daňový doklad – fakturu na koupi zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Spotřebitel je oprávněn ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží spotřebitelem či spotřebitelem určenou třetí osobou jinou než dopravcem, od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

6.2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.3. Vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele do kupní smlouvy je přílohou těchto obchodních podmínek.

6.4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy postačuje, aby spotřebitel odstoupení od kupní smlouvy odeslal prodávajícímu v poslední den 14denní lhůty.

6.5. Stav zboží vráceného spotřebitelem musí odpovídat běžnému opotřebení a použití zboží, tak jako by kupující byl oprávněn se zbožím nakládat v obchodě, mě-li by možnost se se zbožím osobně seznámit. V případě, že bude vráceno zboží, které neodpovídá stavu běžného opotřebení, tj. zboží bude viditelně nesprávně ošetřeno, vypráno, bude poškozené, špinavé či bude jinak neobvykle znečištěno či jinak poškozeno je spotřebitel povinen prodávajícímu nahradit sníženou hodnotu zboží. V případě poškození zboží neodpovídajícím opotřebením se náhrada snížené hodnoty může rovnat až celkové výši kupní ceny. Nárok na úhradu snížené hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

6.6. Prosíme spotřebitele, aby nám na vrácení neposílali zboží ve stavu, ve kterém by si sami nepřáli, aby jim zboží od e-shopu přišlo a brali na vědomí, že zasílat zpět nošené oblečení je nefér jak vůči nám, tak vůči budoucím majitelům oblečení, kteří si po vás oblečení objednají. Mrzí nás, že se jedná o tak častou situaci, že jsme tyto informace nuceni vložit do obchodních podmínek. Tímto děkujeme za respektování tohoto pravidla a děkujeme všem slušným spotřebitelům.

6.7. Kupující, kteří nejsou spotřebiteli, a odstoupí v souladu s občanským zákoníkem od kupní smlouvy, jsou povinni k náhradě újmy vzniklé odstoupením od smlouvy a vydání bezdůvodného obohacení, které bude prodávajícím ke dni odstoupení od kupní smlouvy vyčísleno.

6.8. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy prodávajícího informovat. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem na adresu info@himalife.cz anebo prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře, dostupného na webové stránce www.himalife.cz.

6.9. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím na adresu provozovny prodávajícího, Chrášťany 65, 282 01 Český Brod. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží zaslané kupujícím zpět prodávajícímu na dobírku nebude převzato. 

6.10. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu zboží a náklady na služby spojené s dopravou zboží ke kupujícímu, do výše nejlevnějšího způsobu dopravy poskytovaného prodávajícím, do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy, stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.11. Prodávající je oprávněn si vůči kupujícímu, který není spotřebitelem, jednostranně započíst pohledávku kupujícího, který není spotřebitelem, na vrácení kupní ceny a nákladů na služby spojené s dopravou svoji pohledávku na náhradu újmy, vynaložených nákladů a bezdůvodné obohacení.

6.12. Do doby převzetí zboží kupujícím jsou smluvní strany oprávněny kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, resp. stejným způsobem, jakým prodávající kupní cenu od kupujícího přijal.

6.13. Na dárky, které jsou kupujícímu poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího, zejména nelze uplatnit práva z vadného plnění. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými a účinnými právními předpisy pro darovací smlouvu. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, případně od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem v 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ, je kupující povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu. V případě částečného odstoupení od kupní smlouvy kupujícím se rozvazující podmínka darovací smlouvy sjednává jako podmíněná, že hodnota zboží, ke kterému nebylo uplatněno právo kupujícího odstoupit, neklesne pod 1.000,- Kč vč. DPH.

6.14. V případě, že kupující, nevrátí dárek spolu s odstoupením od kupní smlouvy a ponechá si jej, bude kupujícímu účtována smluvní pokuta v hodnotě 100 Kč, která bude jednostranně započtena na pohledávku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. Dárkové poukazy

7.1. Kupující je oprávněn uhradit kupní cenu zboží prostřednictvím dárkového poukazu zakoupeného na stránce www.himalife.cz, a to až do výše částky uvedené na dárkovém poukazu.

7.2. Pro uplatnění dárkového poukazu stačí při vytváření objednávky zadat jeho kód do pole Vložit slevový kupón v objednávkovém formuláři.

7.3. Doba, po kterou lze dárkový poukaz uplatnit, je omezená. Dárkový poukaz je možné uplatnit nejpozději v poslední den doby jeho platnosti.

7.4. Za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu neposkytne prodávající žádnou finanční či jinou kompenzaci, a to ani po uplynutí doby platnosti dárkového poukazu.

7.5. Dárkový poukaz lze využít pouze jednou. V případě, že kupující nakoupí zboží za nižší kupní cenu, než je hodnota dárkového poukazu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu ani na nový dárkový poukaz na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu.

7.6. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy či úspěšně uplatní práva z vadného plnění u zboží, jehož kupní cenu uhradil prostřednictvím dárkového poukazu, bude mu vystaven nový dárkový poukaz v hodnotě kupní ceny vráceného zboží.

7.7. Kupující prohlašuje, že souhlasí s tím, že v případě, že využil dárkový poukaz pro koupi zboží během lhůty pro odstoupení od smlouvy o koupi tohoto dárkového poukazu dle čl. 6, zaniká jeho právo na odstoupení od smlouvy o koupi tohoto dárkového poukazu.

7.8. Bude-li dárkový poukaz uplatněn v rozporu s pravidly prodávajícího, má prodávající právo takto uplatněný dárkový poukaz odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

 

8. PŘEPRAVA

8.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.2. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. V případě, že nebude zboží při dodání kupujícím převzato a bude vráceno zpět prodávajícímu, nese kupující náklady spojené s ušlým poštovným, k jehož úhradě se zavázal při objednání zboží. 

8.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.4. Při převzetí zboží je kupující povinen zásilku důkladně zkontrolovat, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu neprodleně nahlásit dopravci při převzetí zásilky a sepsat s dopravcem reklamační protokolu o poškození zásilky a poškození zásilky uvést jako důvod reklamace. Poškozenou zásilku kupující není povinen převzít.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

9.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady.

9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

9.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy,

9.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

9.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

9.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

9.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující v provozovně prodávajícího na adrese Chrášťany 65, 282 01 Český Brod. Za okamžik uplatnění vady (dále jen „reklamace“) se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího zboží, jemuž jsou vytýkány vady.

9.5. Reklamované zboží musí být prodávajícímu předáno spolu s kopií dokladu o nabytí reklamovaného zboží a přiloženým formulářem pro reklamaci dostupným na webových stránkách prodávajícího … nebo s jinou písemnou formou, v níž kupující popíše vady reklamovaného zboží a zvolí způsob sjednání nápravy.

9.6. V případě odstranitelné vady je kupující oprávněn požadovat odstranění vady reklamovaného zboží, výměnu reklamovaného zboží nebo jeho vadné součásti. Nelze-li vadu reklamovaného zboží odstranit výše popsaným způsobem a je-li to úměrné povaze vady, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

9.7. V případě neodstranitelné vady bránící řádnému užívání reklamovaného zboží má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy. V případě, že si kupující nezvolí ani jednu z uvedených variant, má právo na slevu z kupní ceny.

9.8. V případě, že je vada reklamovaného zboží odstranitelná, ale vyskytuje se ve větším počtu nebo opakovaně a brání tak řádnému užívání reklamovaného zboží, má kupující právo na výměnu reklamovaného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

9.9. Reklamace bude provedena v souladu se zákonem bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí reklamovaného zboží prodávajícím. V případě, že reklamace bude z objektivních důvodů prodloužena, informuje prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího o stavu reklamace a důvodu nemožnosti dodržet výše uvedenou lhůtu. O vyřízení reklamace bude kupující informován e-mailem. Doba pro uplatnění reklamace se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží běží kupujícímu nová doba pro uplatnění reklamace.

9.10. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši.

9.11. Reklamovat nelze zboží, u něhož vada vznikla běžným používáním, změnou a únavou materiálu úměrně k délce a četnosti nošení, nesprávným použitím, mechanickým poškozením, nesprávným skladováním či nesprávnou údržbou a čištěním.

10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ A NEBEZPEČÍ ZMĚNY OKOLNOSTÍ

10.1. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@himalife.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na email kupujícího.

10.2. Subjektem mimosoudního řízení v případě spotřebitelského sporu, případně subjektem k vyřizování stížností spotřebitelů, je také Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu dostupnou na webových stránkách České obchodní inspekce.

10.3. Kupující na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Ochrana osobních údajů kupujících je řešena v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných na stránkách www.himalife.cz.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Rozhodným právem je český právní řád a příslušnými soudy jsou věcně a místně příslušné soudy České republiky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva spotřebitelů.

12.2. V případě neplatnosti či neúčinnosti některého ustanovení obchodních podmínek, nebo stane-li se kterékoliv ustanovení v budoucnu neplatným či neúčinným, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 8.9.2020

​ Bc. Ondřej Adam

Vzor odstoupení od kupní smlouvy